Vrijwilligersbeleid

Inleiding

De afgelopen jaren is er bij ASVZ veel aandacht besteed aan de betekenis en de relevantie van vrijwilligerswerk binnen de organisatie en de maatschappij. 

Vrijwilligers zijn een belangrijke waarde voor de organisatie en aanvulling op het netwerk voor de cliënten.

Dit betekent dat:

·         ASVZ als organisatie actief wil blijven, om ook in de toekomst voldoende vrijwilligers te kunnen inzetten en behouden.

·         De afstemming tussen vraag en aanbod en de afstemming tussen vrijwilliger en beroepskracht essentieel is en vraagt om een voortdurende dialoog.

In dit beleid staat beschreven hoe dit georganiseerd is.

 

Doel van het beleid:

ASVZ heeft tevreden vrijwilligers als duurzame en toereikende aanvulling op het sociaal netwerk voor de cliënt.”

 

Uitgangspunten

Belangrijkste uitgangspunt is :

·         De vraag van de cliënt staat centraal. 

 

1. Samen pakken we de zorg aan; hoe doen we dat?

ASVZ kiest ervoor de scheiding tussen beroepsmatige zorg en vrijwillige zorg te bewaken. Het onderscheid tussen het werk van beroepskrachten en de inzet van vrijwilligers in de zorg is over het algemeen goed aan te geven. Iedere situatie vraagt om een goede afweging t.a.v. de risico’s die voortkomen uit de invulling van het vrijwilligerswerk en de handelingen die worden uitgevoerd oor een vrijwilligers. Naast de inhoud van deze notitie zal het zorgvuldig handelen vragen om overleg tussen betrokkenen en waar nodig het betrekken van de coördinator vrijwilligers. Het vastleggen van afspraken is hierbij een vereiste

 

Het vrijwilligerswerk wordt al dan niet uitgevoerd in aanwezigheid van een medewerker van ASVZ. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij in het kader van de aard van de activiteiten dit niet het geval is. In deze situaties is van belang dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen de wenselijkheid voor de cliënt, de eventuele risico’s die dit met zich meebrengt t.a.v. verantwoorde zorg- en dienstverlening en de risico’s voor de vrijwilliger. De verantwoordelijkheid voor deze afweging ligt bij de teamleider. De afspraken hierover worden vastgelegd in het IP. 

 

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen vallend onder de BIG-wet mogen niet door een vrijwilliger worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: toedienen van medicatie ,handelen bij epilepsie, handelen bij diabetes.

 

Naast deze genoemde handelingen dient er ook aandacht te zijn voor elementen als evt. aanwezige verslikproblematiek, pijnklachten en andere somatische problematiek welke ernstig ongemak en/of risico’s voor de cliënt met zich meebrengen. In die situaties dient ook beoordeeld te worden vanuit zowel het cliënt belang, als het belang van de vrijwilligers de handeling uitgevoerd mag worden door de vrijwilliger. Ook deze afspraken hierover dienen te worden vastgelegd.

Indien er sprake van is van voornoemde situaties, zal de vrijwilliger geschoold worden. De teamleider is verantwoordelijk voor het aanbieden van de (bij)scholing. De binnen ASVZ geldende protocollen zijn in die situaties van kracht en dienen dus ook bekend te zijn bij de vrijwilliger. De teamleider meldt aan de coördinator vrijwilligers dat een vrijwilliger een risicovolle handeling gaat uitvoeren, met vermelding van de datum van de ontvangen scholing/instructie. Ook herscholingen worden door de teamleider gemeld. Dit wordt geregistreerd in het registratiesysteem vrijwilligers. ZLIM zal worden ingezet om tijdige herscholing van de vrijwilliger te bewaken. Een vrijwilliger kan nooit verplicht worden tot het uitvoeren van risicovolle handelingen.

 

 

2. Welke afspraken willen we maken met de vrijwilliger?

Cliënten zien de vrijwilliger als toegevoegde waarde in hun bestaan. ASVZ vindt het daarom belangrijk om de vrijwilliger te behouden. Dit kan alleen door het continue voeren van de dialoog, het maken van afspraken en het scheppen van voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de vrijwilliger:

·         waardering krijgt voor de inzet van zijn/haar tijd.

·         een kennismaking- en inwerkperiode krijgt onder begeleiding van een vaste medewerker.

·         een reis- en/of onkostenvergoeding tot 250 kilometer per maand krijgt voor woon -werk verkeer.

·         informatie, begeleiding, overleg/evaluatie en scholing krijgt.

·         indien gewenst een getuigschrift of certificaat krijgt.

·         zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger krijgt.

·         het gebruik van opvang mogelijkheden krijgt. Zoals bijv. opvang na schokkende gebeurtenissen en de vertrouwenspersonen.

·         jaarlijks uitgenodigd wordt voor het vrijwilligers feest en ontvangen attenties t.a.v. speciale gebeurtenissen zoals jubileum en internationale dag van de vrijwilliger.

·         ASVZ heeft voor haar vrijwilligers een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een Ongevallenverzekering afgesloten. Daarnaast zijn ook alle cliënten WA verzekerd. Indien vrijwilligers cliënten meenemen in hun eigen auto, geldt de werkinstructie: vervoer cliënten met medewerkers-vrijwilligers.

Daarnaast mogen vrijwilligers gebruik maken van een selectie van de activiteiten die worden bepaald georganiseerd door de personeelsvereniging.

 

Zo belangrijk als de voorwaarden zijn voor de vrijwilliger, zo belangrijk is om het uiteindelijke doel niet uit het oog te verliezen. De cliënt staat hierin centraal en het is belangrijk om hierover goede afspraken met elkaar over te maken.

ASVZ vindt het belangrijk dat de vrijwilliger :

·         zich conformeert aan de huisregels van de locatie.

·         de introductiebijeenkomst voor vrijwilligers bij woont. Zo krijgt de vrijwilliger een goed beeld van de organisatie.

·         zich bij afwezigheid tijdig af te melden.

·         zich houdt aan de gedragscode wat o.a. inhoudt dat de vrijwilliger zich dient te onthouden van mededelingen aan derden over zaken die hem uit zijn positie als vrijwilliger bekend zijn geworden, over de cliënten. Dit  geldt ook na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst.

Iedere vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij de aanvang van het vrijwilligerswerk dient de vrijwilliger een recent (niet ouder dan 3 maanden) VOG in te leveren. Zonder VOG kan het vrijwilligerswerk niet starten. Gezien het gegeven dat een VOG een momentopname is, dient iedere 4 jaar een nieuw VOG te worden ingeleverd.

 

Uitzondering hierop zijn de cliënten die vrijwilligerswerk doen. Voor vrijwilligers die slechts éénmaal worden ingezet geldt een vrijstelling voor het VOG. Er wordt dan gebruik gemaakt van een tijdelijk contract. Voorwaarde hierbij is dat de vrijwilliger nooit alleen in contact is met de cliënt. Indien de éénmalige inzet betrekking heeft op een meerdaagse activiteit geldt deze vrijstelling niet.

 

 

3. Wat als er een geschil is ontstaan?

Geschillen tussen vrijwilligers en cliënten/medewerkers worden met voorkeur door betrokkenen zelf bespreekbaar gemaakt. Daarbij kan het initiatief zowel van de vrijwilliger als van de cliënt/medewerker uitgaan. 

Mocht men er onderling niet uitkomen, dan kan er contact opgenomen worden met de teamleider en/of de coördinator vrijwilligers. In overleg met alle betrokkenen zal er vervolgens naar een oplossing worden gezocht. Hierbij kan eventueel de verantwoordelijk manager om advies worden gevraagd.

De vrijwilliger kan ook gebruik maken van de klachtenregeling medewerkers.

Bij onverantwoorde situaties en duurzame conflicten behoudt ASVZ zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

 

 

4. Hoe gaan we om met maatschappelijke Stages?

ASVZ  biedt MaS plaatsen aan schoolgaande jongeren om hen te laten kennismaken met de zorg en dienstverlening en vrijwilligerswerk voor mensen met een verstandelijke beperking. Tevens worden jongeren enthousiast gemaakt voor de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Contacten met scholen en gemeentes t.a.v. maatschappelijke stages lopen via de coördinator vrijwilligers. Vanwege de aard van het werk en de contacten met cliënten vindt ASVZ het niet verantwoord om jongeren onder 15 jaar of voor het 2e leerjaar van het middelbaar onderwijs binnen ASVZ hun maatschappelijke stages te laten doen. 

Maatschappelijke stages worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van een medewerker van ASVZ. 

ASVZ kan alleen leerlingen hun MAS laten doen indien zij door school verzekerd zijn.

Bij maatschappelijke stages is er geen sprake van de verplichting om een VOG in te leveren.

Voor maatschappelijke stages is de Arbeidsomstandighedenwet van kracht. Hierin wordt onder meer bepaald op welke tijden de maatschappelijke stage uitgevoerd mogen worden.

 

 

5. Wat kunnen bedrijven voor ASVZ betekenen?

In toenemende mate melden bedrijven zich om in het kader van bedrijfsdagen en/of teambuildingactiviteit vrijwilligerswerk te doen binnen ASVZ. Naast deze activiteiten is er een toenemende vraag vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vaak gaat het dan om grote(re) aantallen medewerkers van een bedrijf die tegelijkertijd actief willen zijn.

De invulling van dit type vrijwilligerswerk is over het algemeen:

·         Ondersteuning bij een grote recreatieve activiteit. 

·         Ondersteuning bij de dagactiviteiten. 

·         Het uitvoeren van klussen, onderhoud etc. 

ASVZ maakt graag gebruik van deze vorm van vrijwilligerswerk.

 

De contacten met de bedrijven lopen via de coördinators vrijwilligerswerk.