Vrijwilligersovereenkomst


Waarover willen we u informeren?

 

Verklaring vrijwilliger, aard en ingangsdatum overeenkomst, proeftijd

U weet waar ASVZ voor staat en houdt u aan de aanwijzingen die met het vrijwilligerswerk te maken hebben. Het werk dat u bij ons doet is niet verplicht en u krijgt hiervoor geen salaris. De eerste twee maanden zijn proeftijd. Zowel u als ASVZ hebben dan de tijd om te kijken of het klikt en of het vrijwilligerswerk bij u past. In de proeftijd kunnen zowel u als ASVZ de overeenkomst beëindigen. In deze twee maanden proeftijd gaan we altijd met elkaar in gesprek om terug te blikken en eventueel vooruit te kijken.

De vrijwilliger is minimaal 15 jaar bij aanvang van het vrijwilligerswerk.

 

Contactpersoon ASVZ  / melding afwezigheid

De teamleider is eerste contactpersoon en is eindverantwoordelijk voor de inzet van de vrijwilligers. Mocht u begeleiding nodig hebben dan zorgt de teamleider hiervoor. Het kan voorkomen dat iemand van de begeleiding contactpersoon is. Als wederzijdse afspraken niet kunnen worden nagekomen is het fijn dat u in gesprek gaat met de teamleider. Het kan voorkomen dat het fijn is als de coördinator vrijwilligerswerk hierbij aansluit. Dit kan op verzoek van  de vrijwilliger en/of van de teamleider zijn.

 

Informeren en evalueren

ASVZ vindt het belangrijk dat u ons informeert over zaken die belangrijk kunnen zijn voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Op basis van uw informatie kunnen we dan de werkzaamheden aanpassen of stoppen.

  • U krijgt van ons het blad Aanzet. Hierin staat actuele informatie over ASVZ. (u krijgt dit niet als u als werknemer aan ASVZ verbonden bent)
  • U bent gratis lid van de personeelsvereniging. Dit betekent dat u kan deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert. Het kan voorkomen dat er een bijdrage wordt gevraagd.
  • U bent als bezoekvriend van cliënten in de regio Waardenland automatisch lid van de Ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder. Met de ondertekening van deze overeenkomst stemt u ermee in dat uw naam en adresgegevens doorgegeven worden aan het bestuur van deze vereniging.

We vinden het in gesprek zijn met elkaar erg belangrijk. We blikken terug en kijken vooruit. Hoe vaak dit is wisselt. U kunt altijd daar iets over afspreken met de contactpersoon.


Geheimhouding/ privacy

We hechten veel waarde aan geheimhouding en privacy. We gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en verwerken de gegevens zoals omschreven staat in het Privacy Statement Vrijwilligers ASVZ. Van u verwachten we dat de informatie die u door het vrijwilligerswerk te weten komt niet deelt met externen. Dit geldt ook na afloop van het vrijwilligerswerk.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Iedere vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij de start van het vrijwilligerswerk dient u een recente (niet ouder dan 3 maanden) VOG in te leveren bij het secretariaat vrijwilliger in de antwoordenvelop die u hiervoor heeft ontvangen. Zonder VOG kan het vrijwilligerswerk niet starten.

Voor het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger zijn geen kosten verbonden. Het kan voorkomen dat we u na verloop van tijd vragen om een nieuwe VOG aan te vragen. Als u hieraan niet kunt voldoen nemen we wellicht afscheid van elkaar.

 

Onkosten

Onkosten die u maakt voor het vrijwilligerswerk worden door de cliënt of ASVZ vergoed. Een voorwaarde is dat de onkosten passen binnen het beleid van ASVZ en vooraf door de contactpersoon goed gekeurd zijn.


Vrijwaring en verzekering

Het kan voorkomen dat er situaties ontstaan waarin schade uit voorkomt. We spreken u niet aan als u per ongeluk schade veroorzaakt. Het ligt anders als u opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld.

Wij zijn verzekerd (wettelijke aansprakelijkheid) voor schade die u tijdens het vrijwilligerswerk  veroorzaakt hebt en voor schade die u tijdens het vrijwilligerswerk opgelopen hebt. De verzekering dekt ook letsel. De wettelijke aansprakelijkheid verzekering kan niet worden aangesproken als u opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld heeft.


Als u cliënten vervoert dient u te voldoen aan de voorwaarden die staan in de werkinstructie: vervoer met cliënten.


Opzegging en beëindiging

Het kan voorkomen dat u de samenwerking met ons wilt beëindigen of wij met u. We spreken dan met elkaar een datum af wanneer de samenwerking stopt. We zorgen voor een getuigschrift als u dit wilt.

Bij dringende omstandigheden kan de overeenkomst onmiddellijk worden opgezegd door u of door ons.


Aard van de overeenkomst

Deze vrijwilligersovereenkomst valt onder het algemene overeenkomstrecht en is bedoeld in situaties waarbij ASVZ zonder tussenkomst van een vrijwilligersorganisatie afspraken maakt met u over vrijwilligerswerk. 


Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar:

  • het vrijwilligersbeleid van ASVZ;
  • het Privacy Statement Vrijwilligers ASVZ
  • informatie over waarschuwingsregister & vergewisplicht.